La nostra Empresa

ZAUDERA, S.L. està formada per un compacte grup de tècnics amb àmplia experiència en els temes relacionats amb el transport de mercaderies perilloses en qualsevol modalitat: carretera, ferrocarril, marítim i aeri (ADR/RID/IMDG/IATA), així com de qualsevol aspecte relacionat amb la prevenció de riscos en l’emmagatzematge i ús de productes químics.

En l’àmbit del transport de mercaderies perilloses som experts en les operatives prèvies a la càrrega (classificació, etiquetatge, preparació de l’embalum o de l’element de transport, etc.) així com en els elements preventius que comporten tota operació de càrrega, descàrrega i transport de les mercaderies.

Sabem i coneixem la complexitat de les comeses de cadascuna de les parts que intervenen en tota l’operativa (expedidors, carregadors, consignataris, transportistes, destinataris, etc.), des de l’intricat escenari legal i tècnic, fins al purament executiu. Per això podem aportar a cada situació una alternativa possible, eficaç i eficient dins dels marges possibles.

Oferim un exhaustiu coneixement de les normatives, nacionals i internacionals, aplicables al transport i a les pròpies substàncies i preparats perillosos amb l’objectiu que el mateix es realitzi amb les màximes condicions de seguretat per a les persones, el medi ambient i els béns.

Coneixements
Experiència
Professionalitat